השיער שלכם נחלש? יש לנו פתרון לחיזוק סיב השערה

   

   

   מדיניות הגנת הפרטיות

   מדיניות הגנת הפרטיות

   עדכון אחרון: 

   כללי

   1. מדיניות זו חלה על שימושך באתר האינטרנט בכתובת:co.il (“האתר”), של תרו תעשיה רוקחית בע”מ חברות הבת שלה, חברות קשורות וחברות מסונפות לה (ביחד, “תרו“, “החברה“).
   2. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.
   3. אתר זה מיועד להעברת אינפורמציה לשימושך האישי.
   4. תרו מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו, את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידך באמצעות גלישתך באתר ושימושך בו. מדיניות זו חלה על מידע מזוהה שמתייחס אליך וכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1982 (“מידע אישי“, “חוק הגנת הפרטיות” בהתאמה).
   5. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא מדיניות זו בקפידה, לצד תנאי השימוש של האתר, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש.
   1. מדיניות זו חלה על כלל השימושים באתר, לרבות:
   • כאשר תשתמש באתר, בין אם לצורך יצירת קשר ובין אם תוך גלישה באתר, באמצעות המחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך.
   • כאשר תמלא טופס (כגון טופס יצירת קשר, בקשה להורדת קופון וכיוב’), הכולל הזנת פרטיך האישיים.
   • על משלוח הודעות אלקטרוניות אחרות בינך לחברה לרבות הודעות דואר אלקטרוני וכל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.

   אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתר ובשירותים הרלבנטיים.

   1. שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע, לא תוכל לקבל חלק מן השירותים שעשויים להינתן באמצעות האתר, חלקם עשויים לדרוש מילוי טופס הכולל הזנת פרטים אישיים. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין.  
   2. תרו מבהירה כי מסמך מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה, שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, תרו ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתרים הרלבנטיים. אנא שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך.
   3. מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו ותרו תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר לתרו לבצע פעולות שהדין אוסר.

   הזנת פרטים אישיים

   1. ככל שהאתר מאפשר לך להוריד קופון הנחה, תתבקש למלא טופס הכולל הזנת פרטים אישיים אודותיך, העלולים לחשוף מידע בריאותי או מידע רגיש אחר אודותיך, כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ושם התכשיר בו הנך מעוניין.
   2. בעת מילוי טופס “יצירת קשר” באמצעות האתר, תתבקש להזין פרטים אישיים אודותיך כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ובקשות/הערות – העלולות לחשוף מידע בריאותי או מידע רגיש אחר אודותיך.

   המידע שנאסף בידי תרו במסגרת האתר

   1. מידע שאותו תמסור לנו או שייאסף על ידינו עשוי להישמר במאגרי המידע של תרו. תרו תשמור את המידע אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

   מידע שתספק לנו

   1. כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא”ל או באופן אחר, או באמצעות טופס המצוי באתר, יכול ויתקבלו אצל תרו פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר ולשמור הודעות דוא”ל וכל תקשורת בינך לבין נציגי החברה.
   2. כאמור, אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים ותרו לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים.
   3. הנך מאשר ומסכים כי המידע שמסרת לתרו ישמר במאגרי המידע של החברה.

   מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

   1. אנו אוספים באופן אוטומטי מידע אישי וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור בשימושך באתר, לרבות באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

   o כאשר תיגש לאתר ותשתמש בו, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת    ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע        נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו   אתה  מתקשר עם האתר שלנו. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע   האמור משמש את תרו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

   o אנחנו רשאים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן       מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש האמור, לרבות לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

   o  להרחבה נוספת – ראה פירוט אודות Cookies בהמשך.

   השימוש במידע

   1. השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידינו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות:
   • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, לרבות מענה לפנייתך להורדת קופון או ליצירת קשר;
   • לשם תפעולו ופיתוחו התקין של האתר;
   • כדי לשפר ולהעשיר את התכנים המוצעים באתר;
   • לשמירת זכויותיה ואינטרסים לגיטימיים של תרו, לרבות מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר והשירותים;
   • לצורך התגוננות בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תרו ו/או מי מטעמה;
   • לביצוע פעולות עיבוד לצורך התממת מידע אישי, כולל אנונימיזציה של מידע והפיכתו למידע שאינו מזהה, לצורך מחקר וסטטיסטיקה.
   • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

   מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

   1. תרו מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ולא תשתף או תעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
   • על מנת לספק לך את השירותים ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך, באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח (בארץ או בחו”ל), ספקי שירותי תמיכה ושיפור האתר, ועוד;
   • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות;
   • במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
   • אם תרו תקבל צו שיפוטי או צו של רשות מוסמכת אחרת, המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותייך לצד שלישי;
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תרו ו/או מי מטעמה;
   • בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של תרו, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי;
   • ככל שתרו תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר, מיזוג או העברת פעילות האתר או השירותים או חלק מהם עם פעילותו של צד שלישי, תרו תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

   הנך מאשר ומסכים כי שיתוף או העברת מידע אישי כאמור עשויה לכלול העברה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינה שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, וזאת בהתאם להוראות הדין.

   Cookies

   1. קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר.
   2. תרו משתמשת בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב דומות אחרות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור הביצועים וחוויית המשתמש. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.
   3. חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעים, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
   4. המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או בטלפון הנייד שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשירך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך.
   5. אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך באופן אשר יחסום שימוש בקבצי Cookie, השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להצבת קבצי Cookie או אמצעים דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וכן לצורך התאמת שימושך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצורך אבטחת מידע.
   6. למידע נוסף על כמה מטכנולוגיות האיסוף בהם נעשה שימוש לרבות האופן בו נאספים הנתונים וכן על השימוש בהם, הנך מוזמן לעיין כדוגמא ב-

    https://policies.google.com/privacy?hl=en, https://www.google.com/analytics/terms/us.html

   כמו כן, באפשרותך לערוך את העדפותיך בנוגע לכלים ולשירותים של גוגל דרך -https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   וגם: https://adssettings.google.com.

   אבטחת מידע

   1. תרו מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר ובשירותים. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של תרו. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, תרו לא מתחייבת שמאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בהם.
   2. בשימוש באתר ובשירותים אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד תרו ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם למאגרי המידע של החברה, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת תרו והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

   קישור לאתרי צד שלישי

   1. האתר עשוי לכלול קישורים והפניות לשירותים ואתרים חיצוניים (למשל אתרים של רשתות לרכישת מוצרים המופיעים באתר) המצויים מחוץ לשליטתה של החברה והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. החברה ממליצה לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה של אתרים ושירותים אלה בעצמך.

   שימוש באתר על ידי קטינים

   1. האתר אינו מופנה למשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). בגלישתך באתר הנך מצהיר ומתחייב כי אינך קטין.

   זכות עיון במידע ותיקונו

   1. על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. לשימת ליבך, זכות העיון כפופה להוראות החוק ולזכויות של אחרים מלבדך. במסגרת הפנייה עליך לציין פרטי זיהוי שידרשו ממך על מנת לזהותך.
   2. ניתן להפנות אלינו פניות כאמור לכתובת הדואר האלקטרוני:  INFO@TARO.COM

   שינויים

   1. תרו רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. נוסח מעודכן של המדיניות יפורסם באתר ויקבל תוקף מחייב החל ממועד פרסומו.

   שירות לקוחות

   1. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות בדואר אלקטרוני לכתובת INFO@TARO.COM תוך פירוט שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני. תרו תשתדל לענות לפונים בהקדם האפשרי.

   שיווק אינטרנטי לעסקים שיווק אינטרנטי לעסקים